ĐỊNH NGHĨA VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỒ ĐỊNH VỊ

Định nghĩa đồ định vị Quy trình định vị là sự xác định vị trí chính xác tương đối của chi tiết so với dụng cụ cắt trước khi gia công cơ khí Yêu cầu đối với đồ định vị Khi định vị chi tiết trên đồ giá, người ta dùng

Xem thêm »